ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

กฎการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

โหลดเอกสาร 004

คำสั่งเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนคณะดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เทศบาลตำบลโนนปอแดง ประจำปี 2566

คำสั่งเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนคณะดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เทศบาลตำบลโนนปอแดง ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร a001    a002   a003

ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง พ.ศ.2566

ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง พ.ศ.2566

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเช้ารั

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕

บันทึกหลักการและเหตุผล

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอมีใบอนุญาต/ใบแจ้ง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

การขอมีใบอนุญาต/ใบแจ้ง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร