ลักษณะพื้นที่ตั้ง

ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลโนนปอแดง ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปอแดง เป็นเทศบาลตำบลโนนปอแดง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ตั้งอยู่ 191 หมู่ที่ 4 บ้านท่าสวนยา ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ระยะทางจากเทศบาลถึงอำเภอ 0.5 กม. ห่างจากจังหวัดเลย 63 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ จดตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
  ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
 • ทิศใต้ จดตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
  ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ทิศตะวันออก จดตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
  ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
 • ทิศตะวันตก จดตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
  ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

เนื้อที่

 • เนื้อที่ประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร (76,875 ไร่)
 • พื้นที่เป็นภูเขา เขตอุทยานและป่าไม้รวม 24.60 ตร.กม.
 • พื้นที่เป็นที่ราบประมาณ 98.40 ตร.กม.

ภูมิประเทศ   

ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดงเป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ราบร้อยละ 80 และเป็นพื้นที่ภูเขาซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีแหล่งน้ำที่สำคัญ ๆ คือ ลำห้วยพวย ลำห้วยเดื่อ ลำห้วยไคร้ ลำห้วยอีกุด ลำห้วยโป่ง ลำห้วยขี้หนูใหญ่ ลำห้วยขี้หนูเล็ก ลำห้วยตาดทอง ห้วยน้ำซำ