โครงสร้างฝ่ายปฏิบัติการ

 • นายสุรัตน์ พันธวงศ์
  ปลัดเทศบาล 095-6680573
  • นายณัฐดนัย บัวนาค
   หัวหน้าสำนักปลัด 089-8637308
  • นางแขไข แก้วพิภพ
   ผู้อำนวยการกองคลัง 081-1842266
  • นายสุรัตน์ พันธวงศ์
   ปลัดเทศบาล รักษาราาชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
  • นายจีราวุฒิ สีมารักษ์
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา –
  • นางสุภาภรณ์ คำดี
   ผู้อำนวยการ กองสาธารณะสุข และสิ่งแวดล้อม 095-2699429
 • นางณัฐญา ปัญญะ
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 090-4046635

โครงสร้างกรอบบริหารงานฝ่ายปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดเอกสาร  โครงสร้างการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศโครงสร้างองค์กร ตามพระราชกิจจาฯ ม.7(1)-(3)
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
ฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
> งานราชการทั่วไป ของเทศบาล
> งานกิจการสภา เทศบาล
> งานการเลือกตั้ง
> งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี
> งานบริหารงานบุคคล
> งานวิเคราะห์ นโยบาย และแผน
> งานทะเบียนราษฎร
> งานสวัสดิการสังคม
> งานสังคมสงเคราะห์
> งานพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
> งานส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ
> งานส่งเสริมการ เกษตร
> งานส่งเสริมการ ท่องเที่ยว
> งานการพานิชย์
> งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
> งานรักษาความสงบ เรียบร้อย
> งานนิติการ
> งานสนับสนุนการ ประชาสัมพันธ์
> งานส่งเสริมและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ
> งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ คำแนะนำทางวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น)

> งานการจัดเก็บภาษี
ค่าธรรมเนียมและการ
พัฒนารายได้
> งานสรุปผล สถิติการ
จัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
> งานการจ่ายเงิน
การรับเงิน
> งานนำส่งเงิน
การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทาง
การเงิน
> งานการตรวจสอบ
ใบสำคัญ
ฎีกาทุกประเภท
> งานการจัดทำบัญชี
> งานตรวจสอบบัญชี
ทุกประเภท
> งานเกี่ยวกับเงินเดือน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบำเหน็จ บำนาญ
และเงินอื่นๆ
> งานจัดทำหรือ
ช่วยจัดทำงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ
> งานเกี่ยวกับสถานะ
การเงินการคลัง
> งานทะเบียนคุม
เงินรายได้
และรายจ่ายต่างๆ
> งานควบคุมการ
เบิกจ่ายเงิน
> งานทำงบทดลอง
ประจำเดือนและ
ประจำปี
> งานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา
> งานทะเบียนคุม
> งานจำหน่าย พัสดุ
ครุภัณฑ์
และทรัพย์สินต่างๆ
> งานเกี่ยวกับเงินประกัน
สัญญาทุกประเภท
> งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือให้คำแนะนำ
ทางวิชาการ ด้านการเงิน
การคลัง การบัญชี
การพัสดุและทรัพย์สิน

นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น)

> งานสำรวจ
> งานออกแบบ
และเขียนแบบ
> งานประมาณราคา
> งานจัดทำราคากลาง
> งานจัดทำข้อมูลทาง
ด้านวิศวกรรมต่างๆ
> งานจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ
> งานจัดทำทะเบียน
ประวัติโครงสร้างพื้นฐาน
อาคาร สะพาน คลอง
แหล่งน้ำ
> งานติดตั้งซ่อมบำรุง
ระบบไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร
> งานปรับปรุงภูมิทัศน์
> งานผังเมืองตาม
พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง
> งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย
> งานตรวจสอบการก่อสร้าง
> งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน
การก่อสร้าง
และซ่อมบำรุงประจำปี
> งานควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบำรุง
> งานจัดทำประวัติ ติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล
> งานจัดทำทะเบียนประวัติ
การใช้เครื่องจักรกล
และยานพาหนะ
> งานแผนการบำรุงรักษา
เครื่องจักรกล
และยานพาหนะ
> งานเกี่ยวกับการประปา
> งานช่วยเหลือสนับสนุน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
> งานช่วยเหลือสนับสนุน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
> งานจัดทำทะเบียน
ควบคุมการจัดซื้อ
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่
น้ำมันเชื้อเพลิง
– งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง
วิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ

นักบริหารงานสาธารณสุขฯ
(ระดับต้น)

> งานส่งเสริมสุขภาพ
> งานป้องกันเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ
> งานสุขาภิบาลชุมชน
> งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
> งานคุ้มครองผู้บริโภค
> งานให้บริการด้าน
สาธารณสุข
> งานการแพทย์ฉุกเฉิน
> งานรักษาพยาบาล
> งานบริหารสาธารณสุข
> งานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค
> งานหลักประกันสุขภาพ
> งานบริการรักษา
ความสะอาด
> งานบริการและ
พัฒนาระบบ
จัดการมูลฝอย
> งานบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูล
> งานส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส
> งานอาสาสมัครสาธารณสุข
> งานสัตวแพทย์

นักบริหารงานการศึกษา
(ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา
ระดับต้น)


> งานบริหารการศึกษา
> งานพัฒนาการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษา
นอกระบบการศึกษา
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
> งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
> งานบริหารวิชาการด้าน
การศึกษา
> งานส่งเสริมสวัสดิการ
> งานขยายโอกาสทาง
การศึกษา
> งานเครือข่ายทาง
การศึกษา
> งานส่งเสริมคุณภาพ
และมาตรฐานหลักสูตร
> งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา
> งานบริหารงานบุคคลของ
พนักงานครู บุคลากรทาง
การศึกษา ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง
สังกัดสถาน
ศึกษาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา
ระดับต้น)
> งานการศาสนา
> งานบำรุงศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
> งานการกีฬาและ
นันทนาการ
> งานกิจกรรมเด็ก
เยาวชน
และการศึกษา
นอกโรงเรียน
> งานกิจการนักเรียน
> งานฝึกและส่งเสริม
อาชีพ
> งานสวัสดิการเพื่อ
การศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก.