งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

  • วันที่ 22 ธันวาคม​ 2564​ นายไพรี ทะวาปี นายกเทศมนตรีฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ ออกพื้นที่ลงสำรวจบ้านผู้ประสบปัญหา​ทางสังคม ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนปอแดง
  • วันที่ 29 พฤศจิกายน​ 2564​ เวลา 09.00 น. นายไพรี ทะ​วาปี​ นายก​เทศมนตรี​ฯ​ มอบหมาย​ให้​ นายเพชรใส นครชัย เลขานุการ​ฯ​ ​ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​ฯ​ ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนปอแดง
  • วันที่ 2​3 พฤศจิกายน​ 2564​ เจ้าหน้าที่​พัฒนา​ชุมชน​ฯ​ร่วมกับคุณ​ครูโรงเรียนบ้านนาล้อม โรงเรียน​บ้านโนนกกข่าและโรงเรียนบ้านซำกกค้อ ได้ออกพื้นที่สำรวจบ้านเด็กในเขตพื้นที่ตำบลโนนปอแดง เพื่อ​ขอรับความช่วยเหลือ​ผู้ประสบปัญหา​ทางสังคม(กรณีเร่งด่วน)​จากกรม​พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​เลย​ รายละ 1,000 บาท จำนวน 70 ราย

  • วันที่​ 15 กุมภาพันธ์​ 2565​ น.ส.เบญจพร เสตรา และ น.ส.ชญาวีร์ สุภาวัน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนปอแดง จำนวน 10 ราย

  • วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพรี ทะวาปี นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นายวีระ แก้วโวหาร รองนายกเทศมนตรี ว่าที่ ร.ต. คงวิทย์ แก้วพิภพ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเทศบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผาขาว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ตามกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวันอย่างยั่งยืนตามหลักปราชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่8 และหมู่ที่13 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนปอแดง

  • วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักปลัด ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลรายครัวเรือนผู้เดือดร้อน เรื่องคุณภาพชีวิตและที่ดินที่อยู่อาศัย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลโครงการบ้านพอเพียงชนบท หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 5,หมู่ที่6,หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 15และหมู่ที่17 จำนวน 15 ครัวเรือน

  • วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพรี ทะวาปี นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง มอบหมายให้ นายวีระ แก้วโวหาร รองนายกเทศมนตรีฯ นายทองทรัพย์ แก้วทา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ตามกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวันอย่างยั่งยืนตามหลักปราชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ ๙ บ้านซำไคร้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านซำน้อย หมู่ที่ ๑๔ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ และหมู่ที่ ๑๗ บ้านศรีวิไล ทั้งหมด ๒๐ หลังคาเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลโนนปอแดง