งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

  •    วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพรี ทะวาปี นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.คงวิทย์ แก้วพิภพ รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่พนักงานด้านพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อมอบการปรับปรุงบ้านเลขที่ ๑๙๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย นางแหวน บางขุนทด โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ร่วมกับ เทศบาลตำบลโนนปอแดง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.๒๕๖๖
  •      วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไพรี ทะวาปี นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง พร้อมด้วย นายสุรัตน์ พันธวงศ์ ปลัดเทศบาล นายณัฐดนัย บัวนาค หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนปอแดง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และป้าย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวันอย่างยั่งยืนตามหลักปราชญาของเศรษฐกิจพอเพียง