งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ

  • วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายไพรี ทะวาปี นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง นายวีระ แก้วโวหาร รองนายกเทศมนตรีฯ นายทองทรัพย์ แก้วทา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายสุรัตน์ พันธวงษ์ ปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักปลัด ลงพื้นที่มอบการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 หลัง ได้แก่ หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้ หมู่ 7 บ้านซำกกค้อ และหมู่ 8 บ้านพรสวรรค์

 

  • นายไพรี ทะวาปี นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน ได้ออกตรวจสอบงานซ่อมแซมไฟฟ้าบ้านผู้พิการบ้านห้วยไคร้ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
  • วันที่​ 29 พฤศจิกายน​ 2564​ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯออกพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการ ราย นายวรินทร อาจผักปัง บ้านซำกกค้อ เนื่องจากได้รับการประสานงานจากทาง พมจ.เลย จะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงบ้านผู้​พิการ
  • วันที่ 6 มกราคม 2565 นายไพรี ทะวาปี นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง, นายวีระ แก้วโวหาร ,ว่าที่ ร.ต.คงวิทย์ แก้วพิภพ รองนายกเทศมนตรี, นายเพชรใส นครช้ย เลขานุการนายกเทศมนตรี, นายทองทรัพย์ แก้วทา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, นายณัฐดนัย บัวนาค หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ร่วมมอบอาหารสายยาง (blendera)และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับดูและผู้ป่วยติดเตียง ราย นางสนอง บุญประเสริฐ บ้านซำกกค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยได้รับการสนับสนุนอาหารสายยาง เบนเดอรา (blendera)และสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยครั้งนี้จากกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลเลย

  • วันที่ 8 เมษายน 2565 นางน้ำฝน สร้อยจันดา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ออกมอบอาหารทางสายยางให้กับผู้ป่วยติดเตียง นางสาวกานดา นิพวงลา ม.8 บ้านพรสวรรค์ และนางฉลอง โควิชัย ม.7 บ้านซำกกค้อ

  • วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพรี ทะวาปี นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมกับโรงพยาบาลผาขาว ร่วมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการฯ ตามโครงการฝึกอบรมนวัตกรรมการจัดทำกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเลย จำนวน 2 ราย นายทองสิน เที่ยงนิล หมู่ที่ ๗ บ้านซำกกค้อ และ นางคำฟอง คำยัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านทรัพย์สมบูรณ์