งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี

  • วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายไพรี ทะวาปี มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน เก็บข้อมูลเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม จากข้อมูลผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด บ้านซำน้อย เพื่อประสานกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป