ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ประชุมสภาเทศบาตำบลโนนปอแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันนี้ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลโนนปอแดง โดย นายมนูญ จรูญชัย ประธานสภาฯ นายไพรี ทะวาปี นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชุมสภาเทศบาตำบลโนนปอแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง

ประกาศเทศบาลตําบลโนนปอแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน ซําน้อย หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.๑๙+-๐๖๐ สายบ้านซ่าน้อย หมูที่ ๑๐ – บ้านหวยไคร้ หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังกวางข้างละ o.๕๐ เมตร หรือื้ที่ควจราจรไม่น้อยกว่า ๑b,๕๐๐.๐๐ ดารางเมตร เทศบาลตําบลโนนปอแดง อํามาอ ผาขาว จังหวัดเลย ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส่ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตําบลโนนปอแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน ซําน้อย หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.๑๙+-๐๖๐ สายบ้านซ่าน้อย หมูที่ ๑๐ – บ้านหวยไคร้ หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังกวางข้างละ o.๕๐ เมตร หรือื้ที่ควจราจรไม่น้อยกว่า ๑b,๕๐๐.๐๐ ดารางเมตร เทศบาลตําบลโนนปอแดง อํามาอ ผาขาว จังหวัดเลย ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส่ (e-bidding)

 

CamScanner 11-06-2567 15.34

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซําน้อย หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.๑๙-๐๖๐ สายบ้านซําน้อย หมู่ที่ ๑๐ – บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๕.o๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซําน้อย หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.๑๙-๐๖๐ สายบ้านซําน้อย หมู่ที่ ๑๐ – บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๕.o๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

download เอกสาร  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

โหลดเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ดาวน์โหลดเอกสาร  :  ประกาศ-ตลาดสด-ลว-29-ม.ค.-67

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอปแดง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ดาวน์โหลดเอกสาร : 20240123_092419

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร  : CamScanner-19-01-2567-16.49

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

โหลดเอกสารประกาศจัดซื้อEbid

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร : CamScanner-26-12-2566-19.13

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านซำไคร้ ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านซำไคร้ ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :  20230809_030815