โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

 • ถนนลาดยางในเขตตำบล จำนวน 10 สาย ระยะทาง 35 กิโลเมตร
 • ถนนลูกรังจำนวน 25 สาย ระยะทาง 125 กิโลเมตร

การโทรคมนาคม

 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
 • สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ – แห่ง ระบุ –

การไฟฟ้า

 • มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอผาขาว 1 แห่ง
 • มีไฟฟ้าใช้แล้ว จำนวน 17 หมู่บ้าน
 • ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน – หมู่บ้าน
 • หมู่บ้านไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 17 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 13,14,15 , 16 และ 17

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ ลำห้วย 9 สาย
 • บึง หนองและอื่น ๆ – แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • ฝาย 18 แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น 12 แห่ง
 • บ่อโยก (ประปาหมู่บ้าน) 14 แห่ง