เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซําน้อย หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.๑๙-๐๖๐ สายบ้านซําน้อย หมู่ที่ ๑๐ – บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๕.o๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซําน้อย หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.๑๙-๐๖๐ สายบ้านซําน้อย หมู่ที่ ๑๐ – บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๕.o๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

download เอกสาร