สำนักปลัด

หัวหน้าสำนัก

 • นายณัฐดนัย บัวนาค
  หัวหน้าสำนักปลัด
  • นางน้ำฝน สร้อยจันดา
   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

1. งานราชการทั่วไปของเทศบาล

 • นางสาวอรัญญา ประครองพันธ์
  เจ้าพนักงานธุรการ
  • นางสาวอนุสรา หาญโนนแดง
   คนงานทั่วไป งานการพานิชย์
  • นางสุนันทา บุญกว้าง
   คนงานทั่วไป งานพัสดุสำนักงาน
  • นางแตง อินทร์นอก
   แม่บ้าน
  • นายฐปรัฐ พิมเกต
   พนักงานขับรถยนต์
  • นายอุเทน พิมเขตร
   พนักงานขับรถยนต์

2. งานกิจการสภา และการเลือกตั้ง

 • นางสาวจริญญา พิมพลทอง
  นักจัดการงานทั่วไป
  • นางสาวนันทศิรี ขันตี
   คนงานทั่วไป งานกิจการสภา และงานเลือกตั้ง

3. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

 • นางสาวปาริชาติ ชัยศรี
  นักทรัพยากรบุคคล
  • นางสาวธัญลักษณ์ สีแดน
   ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

4. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวรัตติยากร ลมออน
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นางสาวนวลนภา แก้วโวหาร
   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • ว่าที่ รต. วิเชียร อุตรพรหม
   คนงานทั่วไป

5. งานทะเบียนราษฎร

 • นายชวาล พิมเขตร
  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
  • นางสาวพัทธ์ธีรา แก้วพิภพ
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร

6. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

และงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

 • นายนพรัตน์ บัวแสง
  นักพัฒนาชุมชน
  • นางสาวเบญจพร เสตรา
   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  • นางสาวชญาวีร์ ทะวาปี
   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  • นายชูชีพ ชัยยะ
   คนงานทั่วไป งานออมวันละบาท
  • นางอำไพพักตร์ มุงคุณ
   คนงานทั่วไป งานส่งเสริมผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิด

7. งานส่งเสริมการเกษตร

 • นายขวัญชัย พิมเขตร
  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

8. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย

 • จ่าเอกวรากร นิ่มช้ำ
  เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

  • นายอภิชิต อินทพูล
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

  • นายเสริมศักดิ์ ชุมพล
   พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  • นายธงชัย นารอง
   คนงานทั่วไป

  • นายคงเดช พรมเวียง
   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายทรงพล ศรีสุวรรณ
   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายศรายุธ พิมเขตร
   พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นายชาคร พรประภา
   พนักงานจ้างเหมาบริการ

9. งานนิติกร

 • นางสาวภัคจิรา จันทศิลา
  นิติกรปฏิบัติการ
  • นายรัตนสิทธิ์ พันธวงศ์
   ผู้ช่วยนิติกร

10. งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และงานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

 • นายธำรงค์ศักดิ์ แก้วโวหาร
  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • นายธนวรรชน์ แก้วใส
   จ้างเหมาบริการ งานบริการข้อมูล ฯ

11. งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์

และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 • นางสาววิริยา ผุดผ่อง
  ผช.นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

12. งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

 • นางสาวมลวดี นันทตา
  งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี ฯ