สมาชิกสภา

 • นายมนูณ เจริญชัย
  ประธานสภา
  • นายเสงี่ยม แก้วพิภพ
   รองประธานสภา
   • นายบุญมี นาเจิมพลอย
    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
    • นายเจียงรมณ์ หาญโนนแดง
     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     • นายสุนทร ทิพย์มณี
      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
      • นายอาทิตย์ อินทพูล
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
       • นางบุญยัง พิมเขตร
        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   • นายทองแดง กรรณลา
    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
    • นายสมควร จันทิพย์
     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     • นายบดินทร์ คุณระกัณหา
      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
      • นางคำก้อน แก่นโนลา
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
       • นางเสมียน แก้วพิภพ
        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  • นายสุรัตน์ พันธวงศ์
   เลขานุการสภา