ประชากร

จำนวนหมู่บ้าน

  • จำนวนหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน
  • จำนวนหมู่บ้านในเขต ทต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 17 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 1 – 17
  • จำนวนหมู่บ้านในเขต ทต. เต็มบางส่วน – หมู่ ได้แก่หมู่ที่ –

ประชากร

  • จำนวนราษฎรทั้งสิ้น 11,089 คน ชาย 5,560 คน หญิง 5,529 คน
  • จำนวนครัวเรือน 3,394 ครัวเรือน ( ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 25ุ61 (สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนปอแดง) อำเภอผาขาว จังหวัดเลย)