ประกาศเทศบาลตําบลโนนปอแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน ซําน้อย หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.๑๙+-๐๖๐ สายบ้านซ่าน้อย หมูที่ ๑๐ – บ้านหวยไคร้ หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังกวางข้างละ o.๕๐ เมตร หรือื้ที่ควจราจรไม่น้อยกว่า ๑b,๕๐๐.๐๐ ดารางเมตร เทศบาลตําบลโนนปอแดง อํามาอ ผาขาว จังหวัดเลย ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส่ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตําบลโนนปอแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน ซําน้อย หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.๑๙+-๐๖๐ สายบ้านซ่าน้อย หมูที่ ๑๐ – บ้านหวยไคร้ หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังกวางข้างละ o.๕๐ เมตร หรือื้ที่ควจราจรไม่น้อยกว่า ๑b,๕๐๐.๐๐ ดารางเมตร เทศบาลตําบลโนนปอแดง อํามาอ ผาขาว จังหวัดเลย ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส่ (e-bidding)

 

CamScanner 11-06-2567 15.34