คณะผู้บริหาร

 • นายไพรี ทะวาปี
  นายกเทศมนตรี 081-2607311
  • นายวีระ แก้วโวหาร
   รองนายกเทศมนตรี 062-1741266
   • นายทองทรัพย์ แก้วทา
    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 087-2437894
  • ว่าที่ร้อยตรี คงวิทย์ แก้วพิภพ
   รองนายกเทศมนตรี 063-1623893
   • นายเพชรใส นครชัย
    เลขานุการนายกเทศมนตรี 081-1362708