การหยุดให้บริการ งานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอผาขาว (ชั่วคราว)

การหยุดให้บริการ งานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอผาขาว (ชั่วคราว)