กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางสุภาภรณ์ คำดี
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. งานสุขาภิบาล

 • นางกนิษฐา สีแป้
  นักวิชาการสุขาภิบาล

 

1.1 งานรักษาความสะอาด

  • นายบุญธรรม อุตรพรหม
   พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
   • นายพรมมี อ่อนพิมพ์
    พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
    • Title
     Description
  • นายรังสี สมชัยภูมิ
   พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
   • นายเชิดศักดิ์ รกชัฎ
    จ้างเหมาบริการ
    • Title
     Description
  • นายอาทิตน์ ภูผานา
   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
   • นายสมาน แก้วโวหาร
    คนงานทั่วไป
    • Title
     Description

 

1.2 งานบริการทั่วไป

  • นายสมัย สีแดน
   จ้างเหมาบริการ
  • นายสุวิทย์ มังคูณ
   จ้างเหมาบริการ
  • Title
   Description
  • Title
   Description

 

1.3 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว

 • ่นายปัญญา โป้บุญมา
  คนงานทั่วไป

2. งานสาธารณสุขและงานควบคุมโรคติดต่อ

 • นางสาวทัศมาลี สีแนน
  นักวิชาการสาธารณสุข

  • นางสาวผกามาศ ผาบวิชัย
   จ้างเหมาบริการ

 

3. งานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสัตวแพทย์

 • นางนฤมล กุจะพันธ์
  พยาบาลวิชาชีพ
  • นายไชยวัฒน์ ชาพิภักดิ์
   ผู้ช่วยสัตวแพทย์
   • ่นายสุขใจ แก้วพิภพ
    คนงานทั่วไป
    • นายสลาตัน กล้ารอด
     จ้างเหมาบริการ

4. งานธุรการ และพัสดุ

 • นางสาวกฤติมา กุสสา
  เจ้าพนักงานธุรการ