กองช่าง

โครงสร้างงานกองช่าง

 • นายสุรัตน์ พันธวงศ์
  ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
  • ………….
   วิศวกรโยธา
   • นายภัทรพงษ์ ธรรมวงศ์
    เจ้าพนักงานธุรการ
    • นายณัฐวุฒิ แก้วพิภพ
     คนงานทั่วไป
   • นายสุนันท์ ศรีคุณ
    ผู้ช่วยช่างสำรวจ
    • นายทองดี บุผู
     คนงานทั่วไป
   • นายศรายุทธ ผาสกุล
    ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
   • นายเสน่ห์ พิมเขตร
    ช่างก่อสร้าง
    • นายสมาน พิทเขตร
     พนักงานขับรถ
     • นายโยธิน ทุมสิงห์
      คนงานทั่วไป
      • นายประสิทธ์ วงละคร
       คนงานทั่วไป
       • นายนิกร ชาปาน
        จ้างเหมาบริการ
        • นายราชัน โกยทรัพย์มา
         จ้างเหมาบริการ
         • นางอมรรัตน์ พันธฤทธิ์
          จ้างเหมาบริการ