กองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นายจิระวัฒิ สีมารักษ์
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

1.ฝ่ายบริหารงานการศึกษา

 • นางสาวจีรพรรณ ดีบุรี
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา
  • นางสาวสิริภรณ์ วันนา
   นักวิชาการศึกษา
   • นางสาวพัชรา ทองไสย
    คนงานทั่วไป
   • นางสาววิระยา สุขสบาย
    คนงานทั่วไป

2.ครูผู้ดูแลเด็ก

  • นางพรทิพย์ ศรีแดน ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โนนปอแดง
   • นางวสุธิตา ลาปะ ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โนนปอแดง
  • น.ส.กัญญา อุตรพรม ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสว่างอารมณ์
   • น.ส.บุษบา พิมเขตร ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสว่างอารมณ์
    • นางพรธิวรรณ เคหัง ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสว่างอารมณ์
  • น.ส.กถิน สีหามาตย์ ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านซำกกค้อ
   • น.ส.กาญจนา แก้วเลื่อน ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านซำกกค้อ
    • น.ส.วิภาพร เขาแก้ว ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านซำกกค้อ
  • นางดาหวัน กรรณลา ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไชยศรียาราม

   • นางวนิดา แสนหาร ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไชยศรียาราม

    • นางนรินทร ภักดีอำนาจ ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไชยศรียาราม

     • น.ส.อภัสรา สอนสุภาพ ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไชยศรียาราม

  • นางรุจิภาส บุญแท้ ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านห้วยไคร้

   • นางชุติกาญจน์ นาคมี ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านห้วยไคร้

    • น.ส.วรัญญา สมสาร ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านห้วยไคร้

3.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • …………………………….
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • นางอจลญา พิมเขตร
   นักวิชาการศึกษา
   • นางสาวลัดดา บัวลำพันธ์
    คนงานทั่วไป
    • นางสาวประคอง อันวารี
     คนงานทั่วไป

4.งานกีฬา และนันทนาการ

 • นายกัมปนาท กุจะพันธ์
  นักสันทนาการ
  • นายธวัชชัย ประทุมกุล
   ผู้ช่วยนักสันทนาการ
   • นายอนุศักดิ์ ปัญญะ
    คนงานทั่วไป

5.งานธุรการและงานพัสดุ

  • นางสาวณัฐนันท์ เบ้าตุ้ม
   เจ้าพนักงานธุรการ
   • นางสาวธนิดาภรณ์ อ้วนสิมมา
    เจ้าพนักงานพัสดุ
    • นางสาวพัชรีวรรณ คุระนันท์
     คนงานทั่วไป