วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ : Vision

               “เทศบาลตำบลโนนปอแดง จะต้องเปลี่ยนแปลง ให้เป็นที่ยอมรับของการพัฒนาท้องถิ่น ภายในปี 2568”

“Nonpodaeng Subdistricts Municipality must change to be accepted of Local development by the year 2025.”

พันธกิจ : Mision

วัฒนธรรม นำการพัฒนา

Culture bring development.

ค่านิยม (Value) :

อนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล

Conserve Creatively Adhere to good governance.