ข้อมูลการติดต่อ

 

ติดต่อเทศบาล

ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

 โทรศัพท์ : 0-4281-8168

เบอร์ต่อภายใน

       • 0   งานประชาสัมพันธ์
       • 111   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       • 100   นายกเทศมนตรี
       • 102   รองนายกเทศมนตรีฯ ,ที่ปรึกษานายก
       • 103   รองนากเทศมนตรี, เลขานายกฯ
       • 200   ปลัดเทศบาล
       • 201   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       • 202   งานทรัพยากรบุคคล
       • 203  งานตรวจสอบภายใน งานพัฒนาชุมชน
       • 201   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาล พัสดุ ธุรการ
       • 204   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ งานส่งเสริมสุขภาพ
       • 205   งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ,งานประชาสัมพันธ์
       • 206   สำนักปลัด งานอำนวยการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
       • 220   กองการศึกษา
       • 300   ผู้อำนวยการกองคลัง
       • 301   กองคลัง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 ,โทรสาร : 042-818-293 ,งานป้องกันฯ 042-818-434  ,กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr

เว็บไซต์ : www.nonpodaeng.go.th 

E-mail : saraban@nonpodaeng.go.th

ระบบบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง (E-smart service)