กองคลัง

โครงสร้างงานกองคลัง

 • นางแขไข แก้วพิภพ
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางสาวจันทร์แรม ศรีสุนนท์
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
   • นางสาวชุติญา โฆษิตธนสาร
    นักวิชาการเงินและบัญชี
    • นางสาวจริยา สุขรมณ์
     เจ้าพนักงานเงินและบัญชี
     • นางจุฑาามาศ คำสิงห์
      ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี
      • นางสาวสุจิตรา คำมา
       ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
   • นายเสกสรร กรรณลา
    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    • นายเสมียน พิมเขตร
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
     • นางสาวพัชนีย์ สอนสุภาพ
      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
      • นางอริษา นครชัย
       ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
       • นางสาวกนิษฐา สอนเต็ม
        คนงานทั่วไป
   • นางสาวอรวรรณ แก้วโวหาร
    นักวิชาการพัสดุ
    • นางสาวจิตสุนีย์ กิลเลี่ยม
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     • นายสมคิด อินทร์เพชร
      คนงานทั่วไป
      • นางงามตา คำแหงพล
       จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)