ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง อย่างไม่เป็นทางการ

ตามที่ เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง (กรณีครบวาระ) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น

คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ - อำเภอผาขาว จังหวัดเลย เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง  นายอุทัย  หอมอ่อน พร้อมคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง เขต ๑
๑. นางวารุณี  จันดีสา
๒. นายสุริยา  พิมพ์เขตร
๓. นายมนูญ  เจริญชัย
๔. นายสังข์ทอง รกชัฏ
๕. นายบุญมี  นาเจิมพลอย
๖. นางสาวภัคภิรา  ก้างออนตา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง เขต ๒
๑. นางคำก้อน  แก่นโนลา
๒. นายบุญนาย  แก่นโนรา
๓. นายยศ  ใจเย็น
๔. นายทองแดง  กรรณลา
๕. นายลำพอง  จันทะวิสัย
๖. นางทองดา  ฟักทอง

 

 

 

 

                                                                                      นางสาววิริยา  ผุดผ่อง
ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ผู้เขียนข่าว

 

 
 
   
sohbet hatti canli sohbet hatti sohbet hatti sohbet hatti sohbet hatti sohbet hatlari