ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง อย่างไม่เป็นทางการ

ตามที่ เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง (กรณีครบวาระ) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น

คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ - อำเภอผาขาว จังหวัดเลย เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง  นายอุทัย  หอมอ่อน พร้อมคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง เขต ๑
๑. นางวารุณี  จันดีสา
๒. นายสุริยา  พิมพ์เขตร
๓. นายมนูญ  เจริญชัย
๔. นายสังข์ทอง รกชัฏ
๕. นายบุญมี  นาเจิมพลอย
๖. นางสาวภัคภิรา  ก้างออนตา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง เขต ๒
๑. นางคำก้อน  แก่นโนลา
๒. นายบุญนาย  แก่นโนรา
๓. นายยศ  ใจเย็น
๔. นายทองแดง  กรรณลา
๕. นายลำพอง  จันทะวิสัย
๖. นางทองดา  ฟักทอง

 

 

 

 

                                                                                      นางสาววิริยา  ผุดผ่อง
ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ผู้เขียนข่าว