ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2021-12-24 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 22)


2021-12-15 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลาและสถานที่ และเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 64)
2021-11-25 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 68)
2021-05-31 ประกาศ คำสั่ง การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน (ดู : 148)
2021-05-31 ประกาศ คำสั่ง การมอบหมายให้เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วยเหลืองานราชการ (ดู : 140)
2021-05-31 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งนายก รอง เลขา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ดู : 152)
2021-05-25 ประกาศ การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education (ความรูู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) (ดู : 135)
2021-03-25 ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558 (ดู : 147)
2021-02-03 สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาล 2564 (ดู : 525)
2021-01-11 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (Covid-19) (ดู : 223)
2020-07-22 รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 281)
2020-07-22 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ระยะ 4 ปี (2561-2564) (ดู : 276)
2020-05-01 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ฯ (ดู : 430)
2019-02-12 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 (ดู : 908)
2019-02-12 โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ เทศบาลตำบลโนนปอแดง (ดู : 923)
2018-10-10 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการกองทุน เงินออมวันละบาท เพื่อสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลโนนปอแดง (ดู : 856)

2021-09-16 เรื่อง ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านซำน้อย ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย (ดู : 72)


2021-09-01 เรื่อง ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565 (ดู : 66)
2020-09-17 เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังบอน หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๖ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง ยาว ๑,๐๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังห (ดู : 102)
2020-09-10 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังบอน หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๖ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง ยาว ๑,๐๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธี (ดู : 281)
2020-07-31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองห้วยพวย หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังบอน ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 144)
2020-07-17 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองห้วยพวย หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังบอน ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 310)
2020-06-02 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยพวย หมู่ ๑๕ บ้านวังบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 295)
2020-05-25 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยพวย หมู่ ๑๕ บ้านวังบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 303)
2020-05-22 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโนนปอแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 288)
2020-05-14 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโนนปอแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 504)
2020-03-30 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้่างถนนลาดยางผิวจราจร (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังบอน ตำบลโนนปอแดง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว (ดู : 312)
2020-03-27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านหนองอีเปี้ย ตำบลโนนปอแดง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขา (ดู : 495)
2020-03-18 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านหนองอีเปี้ย ตำบลโนนปอแดง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย จำนวน ๑ สาย (ดู : 490)
2020-03-12 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองอีเปี้ย ตำบลโนนปอแดง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย จำนวน (ดู : 511)
2020-03-11 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้่างถนนลาดยางผิวจราจร (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังบอน ตำบลโนนปอแดง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย จำนวน ๑ สาย ด (ดู : 458)
2020-03-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๙ บ้านซำไคร้ ตำบลโนนปอแดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 158)
2020-02-21 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านซำไคร้ ตำบลโนนปอแดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 548)
2019-05-17 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนกกข่า ตำบลโนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 552)
2019-03-29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ อาคารโรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านพรสวรรค์ ตำบลโนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 512)
2019-03-20 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ อาคารโรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านพรสวรรค์ ตำบลโนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 447)
2019-03-20 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำน้ำพวย หมู่ที่ ๑ บ้านโนนปอแดง ตำบลโนนปอแดง ปริมาณงาน ขนาด ๒๖x๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 450)
2019-03-08 รื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำน้ำพวย หมู่ที่ ๑ บ้านโนนปอแดง ตำบลโนนปอแดง ปริมาณงาน ขนาด ๒๖x๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 443)
2019-02-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 458)
2019-02-08 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 719)
2018-11-29 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์จำนวน ๑ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 462)
2018-09-25 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้)12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 476)
2018-09-25 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 533)
2018-09-10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 558)
2018-08-27 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 572)

ภาพกิจกรรมมอบบ้านผู้ยากไร้ 1 มกราคม 2565

กิจกรรม "ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2565"

ประชาคมแผนตำบลโนนปอแดง 2566-2570

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2565
รวมลิงค์สำคัญเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168   โทรสาร : 042-818-293   งานป้องกันฯ 042-818-434   กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr

เว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th 

E-mail : admin_nonpodaeng@nonpodaeng.go.th