สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ดาวโหลดhttp://www.nonpodaeng.go.th/upload-files/uploadfile/50/20210331055805.PDF

26/10/2016

112

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th