เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยพวย หมู่ ๑๕ บ้านวังบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยพวย หมู่ ๑๕ บ้านวังบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------

ตามประกาศ เทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยพวย หมู่ ๑๕ บ้านวังบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

งานขุดลอกคลองห้วยพวย หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังบอน จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเลยเฮงเจริญ (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

(นายอุทัย หอมอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

 

02/06/2020

224

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th