ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ตามพระราชบัญญัตติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562


ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง

เรื่อง   แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)

ในเขตเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

ตามพระราชบัญญัตติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

............................................................................

                   ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2563 เป็นต้นไป

                   เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

                   บัดนี้ เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ในเขตเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

                   ฉะนั้น จึงแจ้งให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ หากปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ภ.ด.ส.3)  รายใดที่เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้อง ต่อไป

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ    วันที่  27  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕63

 

 

                                                          (นายอุทัย  หอมอ่อน)

                                                  นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง

เรื่อง   การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

............................................................................

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ก่อนที่จะดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแต่งตั้งพนักงานสำรวจเพื่อปฏิบัติการดังกล่าว โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ จึงกำหนดการออกสำรวจดังนี้

ลำดับที่

หมู่บ้าน

วันที่ออกสำรวจ

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ประกอบการสำรวจของราษฎรในเขตพื้นที่

หมายเหตุ

บ้านซำไคร้

19 พฤศจิกายน๒๕62

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าทรัพย์

 

บ้านซำน้อย

20 พฤศจิกายน๒๕62

- สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าทรัพย์

 

บ้านห้วยงา

21 พฤศจิกายน๒๕62

- เอกสารหลักฐานที่ดิน

 

บ้านทรัพย์สมบูรณ์

22 พฤศจิกายน๒๕62

- สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีร้านค้า)

 

บ้านห้วยไคร้

25 พฤศจิกายน๒๕62

- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ดิน

 

บ้านศรีวิไล

26 พฤศจิกายน๒๕62

 

 

บ้านท่าสวนยา

27 พฤศจิกายน๒๕62

 

 

บ้านโนนกกข่า 

28-29 พฤศจิกายน๒๕62 

 

 

9

บ้านซำจำปา

2 ธันวาคม  2562

 

 

10

บ้านซำกกค้อ

3 ธันวาคม  2562

 

 

11

บ้านนาล้อม

4 ธันวาคม  2562

   

12

บ้านนิยมไทย

11 ธันวาคม  2562

 

 

13

บ้านปอแดง

12 ธันวาคม  2562

 

 

14

บ้านโนนปอแดง

13 ธันวาคม  2562

 

 

15

บ้านหนองอีเปี้ย

16 ธันวาคม  2562

 

 

 16

บ้านวังบอน 

17 ธันวาคม  2562 

 

 

 17

บ้านพรสวรรค์ 

18-30 ธันวาคม  2562 

 

 

เทศบาลตำบลโนนปอแดง  จึงขอประกาศให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี ในเขตหมู่บ้านดังกล่าว ได้จัดเตรียมเอกสารและให้ความร่วมมือ แก่เจ้าหน้าที่ในการสำรวจตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นนี้

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕62

 

                                                    (นายอุทัย  หอมอ่อน)

                                                  นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง


ดาวน์โหลดเอกสาร

09/04/2020

307

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th