แผนอัตรากำลัง 2561


คำนำ

                   เทศบาลตำบลโนนปอแดง ได้ดำเนินการการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลตำบลโนนปอแดงนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตรากำลังคน และพัฒนากำลังคนภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอและมีความสามารถดำเนินการตามภารกิจของเทศบาลตำบลโนนปอแดงให้สำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและเป็นผลดีต่อองค์กร

                   การจัดทำแผนอัตรากำลัง  3 ปี ทำให้เทศบาลตำบลโนนปอแดง สามารถคาดคะเนได้ว่าในอนาคต ในช่วงระยะเวลา  3  ปีข้างหน้า จะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น และลูกจ้างตำแหน่งใด จำนวนเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาลตำบลโนนปอแดง อีกทั้งเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อีกด้วย

                   ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลโนนปอแดงได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2558 - 2560แต่เนื่องจากแผนอัตรากำลังดังกล่าว จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2560 จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3 ปีประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลโนนปอแดงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น นโยบายจังหวัด นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาลต่อไป

 

                                                                                       เทศบาลตำบลโนนปอแดง

ดาวน์โหลดเอกสาร


26/10/2016

403

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th