ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕61-๒๕๖3) (ว่าง) ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง


 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง

เรื่อง  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕61-๒๕๖3) (ว่าง) ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง

------------------------------------------

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 11/๒๕61 เมื่อวันที่29พฤศจิกายน ๒๕61เห็นชอบให้นางสาวธิดา กงทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการตำแหน่งเลขที่ 54-2-01-3103-001 โอนไปดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการตำแหน่งเลขที่ 54-1-03-3103-006 สังกัดกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

ดังนั้น  เทศบาลตำบลโนนปอแดง จึงประกาศกรอบแผนอัตรากำลัง  ๓ ปี (๒๕61-๒๕๖3) (ว่าง) ของเทศบาลตำบลโนนปอแดงตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

พนักงานเทศบาล   ๑   ตำแหน่ง

  1. ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (สำนักปลัด)  จำนวน  ๑  อัตรา

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่ 15เดือนมกราคม พ.ศ.  ๒๕62

 

 

(นายอุทัย  หอมอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

13/06/2019

314

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th