รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2562


รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

 

 

 

 

07/05/2019

356

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th