ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชันศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และวารสารอาเซียน สถ. (E-Magazine)


          ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชันศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และวารสารอาเซียน สถ. (E-Magazine)

          ด้วยเทศบาลตำบลโนนปอแดงได้รับแจ้งจากอำเภอผาขาวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำแอปพลิเคชั่นศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ASEAN DLA ที่สามารถใช้ได้กับสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ IOS  และวารสารอาเซียน (e-Magazine) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาเซียนและประชาคมอาเซียนที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ รวมทั้งเผยแพร่ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นที่เกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน

สามารถติดตามได้ที่ http://asean.dla.go.th/public/index.do?lang=th&ms=1542333820237

16/11/2018

721

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th