ตรวจสอบภายใน


นางณัฐญาปัญญะ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

สารจากนักวิชาการตรวจสอบภายใน

          สวัสดีค่ะดิฉัน นางณัฐญาปัญญะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในหน่วยงานตามแผนและขั้นตอน คือ

  1. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และจัดทำแผนระยะยาวสามปี
  2. แจ้งแผนออกตรวจแต่ละครั้งให้หน่วยรับตรวจทราบ เพื่อเตรียมเอกสารไว้รอรับการตรวจทุกกอง
  3. ตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆ
  4. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายต่างๆ
  5. ตรวจสอบใบเสร็จรับภาษทุกประเภท
  6. ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
  7. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการใช้รถและเบิกจ่ายน้ำมันตามแบบฟอร์ม ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
  8. สรุปผลการตรวจ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะทุกที่เข้าตรวจทุกครั้งภายในกำหนดระยะเวลาที่เข้าตรวจ
  9. ทำหนังสือชี้แจง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  10. จัดทำการวางระบบควบคุมภายในและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เพื่อจะนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขปีต่อไป และได้รายงานให้ผู้บริหาร นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อหน่วยงาน

 

                                      นางณัฐญาปัญญะ

                             นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

Message from the internal auditor.

                Hello. My name is Mrs.NuttayaPunya . I’m the internal auditor professional level. I have duties to audit documents in the plan and procedure agency as below.

1. Make the annual audit plan and long-term plan, three years.                 

2. Inform the internal audit plan to the other section to prepare the document for inspection.

3. The project documentation audit.                                                                   

4. The disbursement petition audit.                                                     

5. All types of tax receipts audit.

6. The office supplies audit.

7. Auditting the documents related to using the vehicle and disbursements the oil in accordance with the

relevant legal form Compliance Audit.

8. Summary of results report to the management about every problem and suggestion to audit

every time within the inspection period.

9. Make a written explanationabout observations / suggestions from the state audit office of the Kingdom

of Thailand.

10. Organize internal control system and appointment of the internal audit committee to follow up

evaluation and used as information to improve next year. Report to the administrator, Sheriff, 

      Governor and the director of the state audit office of the Kingdom of Thailand for achieve efficiency

andeffectiveness to the agency.

 

This journal as reflects the management and service activities projects for the people in the past year. If you have suggestions or projects to recommend. The authorities and all officer will be improve for the good service to the next time.

 

Mrs.NuttayaPunya

 The internal auditor professional level.

26/10/2016

663

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th