เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้)12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


https://process.gprocurement.go.th/egp2proc02Web/images.logo?filelogo=krut100.gif
 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

เนื่องจาก ไม่ได้ระบุข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญในคุณลักษณะทั่วไป (TOR) ของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในครั้งนี้ จึงขอยกเลิกประกาศเพื่อจัดทำขอบเขต(TOR) ของงานซื้อใหม่ให้ครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานมากที่สุด

เทศบาลตำบลโนนปอแดง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61

(นายอุทัยหอมอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

 

 

25/09/2018

405

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th