เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


https://process.gprocurement.go.th/egp2proc02Web/images.logo?filelogo=krut100.gif
 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ เทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อ  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจาก ไม่ได้ระบุข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญในคุณลักษณะทั่วไป (TOR) ในประกาศเชิญชวน ตามความใน พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการพบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 67 ข้อ 3

เทศบาลตำบลโนนปอแดง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61

(นายอุทัยหอมอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

 

 

25/09/2018

452

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th