สารนายกฯ


สารนายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

          สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลโนนปอแดง ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๖ ที่คณะบริหาร และสมาชิกสภาฯ ชุดปัจจุบัน ที่ได้ทำหน้าที่ภายใต้รัฐบาล คสช. และมาตรา๔๔ และเป็นโอกาสดีที่ได้สานต่อนโยบายให้เกิดความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป

          การดำเนินงานตามนโยบายที่ต่อเนื่องนั้น คณะบริหารจะกระทำตามอำนาจหน้าที่ และระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และกระทำตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา เมื่อเข้ามารับตำแหน่งในวันแรก และเน้นเป็นรูปธรรมต่อสาธารณชนมากมาย เช่น การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร็จแล้วหลายสาย ปรับปรุงถนนลูกรังหรือถนนบดอัดอย่างต่อเนื่อง ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงระบบน้ำประปาหลายหมู่บ้าน และก่อสร้างตลาดสดใหม่ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น ด้านวัฒนธรรมประเพณีก็ได้ส่งเสริมประเพณีทุกประเพณีตาม “ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่” ด้านกีฬา ส่งเสริมให้มีการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล และมวยไทยทุกเย็น วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ด้านส่งเสริมอาชีพ มีการส่งเสริมให้มีตลาดประชารัฐทุกวันอังคาร และด้านคุณภาพชีวิต ได้มีการดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางร่างกายอย่างใกล้ชิด มีบริการรถ ๑๖๖๙ รับส่งผู้ป่วยผู้ยากไร้ และมอบเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางร่างกายทุกวันที่ ๔ ของเดือน เป็นต้น

          เพื่อความต่อเนื่องของการพัฒนา แนวทางที่จะต้องได้รับการพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนปอแดงคือ การสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน และภาคีเครือข่าย ทั้งพี่น้องประชาชน และภาคเครือข่ายจะต้องมีส่วนร่วมทุกเรื่องกับเทศบาลตำบลโนนปอแดง เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบงานและหลีกเลี่ยงการขัดแย้ง นำไปสู่การพัฒนาที่รวดเร็วยั่งยืน และมั่นคง

          การสร้างนวัตกรรมขึ้นในชุมชน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนให้เกิดความโดดเด่น เกิดการเข้ามารศึกษาดูงานของชุมชนอื่นๆ จะเป็นการเพิ่มอาชีพเสริม และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน นอกจากอาชีพหลักที่เป็นเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว เช่น การทำกองทุนขยะ ธนาคารขยะ หรือการแปรรูปสินค้าทางเกษตร เป็นต้น เพื่อให้สอดรับกับยุคชุมชน ๔.๐ ต่อไป ตามนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ ๔.๐

          สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกป้องคุ้มครองพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโนนปอแดงให้มีแต่ความสุขความเจริญ มีอาชีพที่มั่นคง เพิ่มพูนรายได้ตลอดไป พบกันใหม่ในวารสารฉบับหน้าครับ

 

             ขอบคุณครับ
       นายอุทัย  หอมอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

 

Message from the mayor of Nonpodaengsubdistrict.

                Hellofraternity and the peoples of NonpodaengSubdistrict. It’s going to the sixth years that management teamand currentmembers of council haveofficiate under the National council for peace and order (NCPO) and section 44 . It is a good opportunity to continue the policy and accordinglywith government policies.

Continued policy implementation. Management team will according to authority and strictly legal regulations and follow to the policy announced to the council. When their got the position in the first time and focus substantial to a lot of the public.Such as :Development in infrastructure. Construction of several finished concrete roads.Improvement of dirt road or continuous compaction road.Electricity for agriculture and lighting. Improved water supply system in many villages and build a new market to standard,etc.

The cultural traditions have promoted all traditions, according to the traditions"Heat sib song Kong sib see” (twelve tradition and fourteenth precept) .The sport is promotes the practice of football and Thai boxing every evening on Monday to Friday. The career promotion is the Civil state market that promoted every Tuesday. The quality of life is take care for who is disadvantaged, the poor, the elderly, the disabled and patients with impaired physical by closely.We have rescue service car 1669 to send a poor patient and give subsistence allowance for the elderly, the disabled and patients with impaired physical on the 4th day of every month. Etc.

For continuity of development. The guidelines will be developed of Nonpodaengsubdistrict is creating a participation of the people and network partners. They will have to participate in all aspects of Nonpodaengsubdistrict to make understanding of the work system and avoid conflict. It leads to fast, sustainable and stable development.

Innovation in the community to create a unique community.The other communities are visit to the study.This will add extra occupation and increase revenue for the community.The main occupation is agriculture only. Such as :make a waste fund, Junk bank or processing agricultural products, etc. To be compatible with the 4.0 community.According to the government policy of Thailand 4.0.

Finally, May the Buddhist triple gem to protect everyone in Nonpodaengsubdistrict . Bless you with happiness, prosperity and have a stable career.Increase your income forever. See you again on next journal.

Thank you

(Mr. UthaiHomon)

The mayor of NonpodaengSubdistrict.

 

26/10/2016

899

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th