ติดต่อเทศบาล


ติดต่อเทศบาล

ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240
 
 โทรศัพท์ : 0-4281-8168
เบอร์ต่อภายใน
 
0   งานประชาสัมพันธ์
111   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
100   นายกเทศมนตรี
102   รองนายกเทศมนตรีฯ ,ที่ปรึกษานายก
103   รองนากเทศมนตรี, เลขานายกฯ
200   ปลัดเทศบาล
201   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
202   งานทรัพยากรบุคคล
203  งานตรวจสอบภายใน งานพัฒนาชุมชน
201   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาล พัสดุ ธุรการ
204   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ งานส่งเสริมสุขภาพ
205   งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ,งานประชาสัมพันธ์
206   สำนักปลัด งานอำนวยการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
220   กองการศึกษา
300   ผู้อำนวยการกองคลัง
301   กองคลัง
400   ผู้อำนวยการกองช่าง
401   กองช่าง
 
** สายตรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-818434
                    
โทรสาร : 0-4281-8293
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
facebook : https://www.facebook.com/nonpodaengpr
www.nonpodaeng.go.thเว็บไซต์ :

 

26/10/2016

2800

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th