กองช่าง


กองช่าง

แถวหน้า จากซ้ายไปขวา

นายเสน่ห์  พิมเขตร               ช่างก่อสร้าง

นายสมศรี  สีแป้                    ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวณัฐนันท์  เบ้าตุ้ม     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แถวหลัง จากซ้ายไปขวา

นายธวัชชัย      ศรีคุณ           คนงานทั่วไป

นายอภิชิต       อินทะพูล       คนงานทั่วไป

นายศักดิ์สิทธิ์  กาฬพงษ์       ผู้ติดตาม ผู้ดูระบบน้ำประปา หมู่  8

นายวิระกุล  สมบูรณ์            ผู้ดูแลระบบน้ำประปา หมู่ 5

นายปัญญา      โป้บุญมา    คนงานทั่วไป

นายณรงค์  เดชมาต              ผู้ดูแลระบบน้ำประปา หมู่ 6

นายสุขใจ          แก้วพิภพ     คนงานทั่วไป

นายศรายุทธ       ผาสกุล      ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

นายสุนันท์        ศรีคุณ          ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายสนธยา  ปัดธัมมา          ผู้ดูแลระบบน้ำประปา หมู่ 10

นายทองดี  บุผู       คนงานทั่วไป

 

26/10/2016

1126

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th