กองการศึกษา


กองการศึกษา

แถวหน้าสุดจากซ้ายไปขวา

นางสาวสุมลฑา  บุญชื่น      เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวอจลญา  พิมเขตร    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายจิระวุฒิ  สีมารักษ์          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

นางสุดารัตน์  จันทร์เรือง      หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวสิริภรณ์  วันนา        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แถวกลาง (นั่ง) จากซ้ายไปขวา

นางสาวประคอง  อันวารี     จ้างเหมาบริการ

นางสาวลัดดา  บัวลำพันธ์   คนงานทั่วไป

นางสาวอลิษา  ปัญญะ        คนงานทั่วไป

นางสาวพัชรา  ทองไสย        คนงานทั่วไป

แถวหลัง (ยีน) จากซ้ายไปขวา

นางสาวพัชรีวรรณ คุระนันท์                จ้างเหมาบริการ

นายสุรชาติ  อุตรพรม           จ้างเหมาบริการ

นายอนุศักดิ์  ปัญญะ            จ้างเหมาบริการ

นายสมคิด  อินทร์เพชร์         คนงานทั่วไป

นายธวัชชัย  ประทุมกุล        ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางสาววิระยา  สุขสบาย    จ้างเหมาบริการ

แถวหน้าสุดจากซ้ายไปขวา

น.ส.บุษบา  พิมเขตร             ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนปอแดง

นางพรธิวรรณ   เคหัง            ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนปอแดง

น.ส.กัญญา  อุตรพรม           ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนปอแดง

แถวหลัง จากซ้ายไปขวา

นางวสุธิตา ลาปะ                 ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนปอแดง

นางวิภาภรณ์  เขาแก้ว          ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนปอแดง

นางพรทิพย์  ศรีแดน             ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนปอแดง

น.ส.กะถิน  สีหามาตย์          ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนปอแดง

น.ส.กาญจนา  แก้วเลื่อน      ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนปอแดง

นางลัษณมี  ปราบไพรี          ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้

นางสุวิมล  จันทร์มาลย์         ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้

นางรุจิภาส  บุญแท้               ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้

นางรัตนาพร  ชัยยะ              ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้

นายสมาน  ศรีเสริม             จ้างเหมาบริการ วัฒนธรรมตำบล

 

26/10/2016

914

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th