กองคลัง


ทำเนียบกองคลัง

รายชื่อแถวหน้าจากซ้ายไปขวา

นายเสมียน  พิมเขตร            ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางทิวาพร  อินทรักษ์           ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเสกสรร  กรรณลา         เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

รายชื่อแถวหลังจากซ้ายไปขวา

นางสาวสุจิตรา  คำมา          ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

น.ส.จิตรสุนี      กิลเลี่ยม        คนงานทั่วไป

นางสาวกนิษฐา   สอนเต็ม   คนงานทั่วไป

นางนิตยา  กรรณลา             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวสุจิตรา  ดอนอินทร์  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางจุฑามาศ     คำสิงห์        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอรวรรณ  แก้วโวหาร                              นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

นายประสิทธิ์  วงละคร   คนงานทั่วไป

น.ส.พัชนีย์  สอนสุภาพ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางงามตา  คำแหงพล  จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)

 

26/10/2016

1284

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168 โทรสาร : 042-818-293 งานป้องกันฯ 042818-434 กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr ว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th