จำนวนหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน
  • จำนวนหมู่บ้านในเขต ทต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 17 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 1 – 17
  • จำนวนหมู่บ้านในเขต ทต. เต็มบางส่วน – หมู่ ได้แก่หมู่ที่ –
 ประชากร
  • จำนวนราษฎรทั้งสิ้น 10,623 คน ชาย 5,374 คน หญิง 5,249 คน
  • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 8,437 คน ชาย 4,242 คน หญิง 4,195 คน
  • จำนวนครัวเรือน 2,951 ครัวเรือน ( ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2554 (สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนปอแดง) อำเภอผาขาว จังหวัดเลย)