อาชีพ
 1. ด้านการเกษตรกรรม
  • ทำนาทำไร่ พืชไร่ที่ปลูกส่วนมากเป็น ข้าวโพดและอ้อย ผลไม้ที่ปลูกมากคือ มะม่วงและมะขาม
 2. ด้านการเลี้ยงสัตว์และการประมง
  • มีการเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และปลาน้ำจืด เพื่อบริโภคในครัวเรือน และส่วนที่เหลือจากการบริโภคส่งไปขายภายในตลาดสด ภายในตำบลเพื่อเป็นรายได้เสริม
 3. ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์
  • มีร้านค้าทั่วไปประมาณ 150 ร้าน
 หน่วยธุรกิจในเขต ทต.
 • ธนาคาร 1 แห่ง (ธกส. สาขาผาขาว)
 • โรงแรม – แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 5 แห่ง
 • โรงงานอุตสาหกรรม – แห่ง
 • โรงสีข้าว 30 แห่ง