ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเรียนฟรี ในโครงการ Thai MOOC (www.thaimooc.org)

Posted by:

เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ ลงทะเบียนเรียน 7 วิชา ในโครงการ Thai MOOC (www.thaimooc.org)
สอนและผลิตโดยคณาจารย์และทีมงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ประกาศนียบัตร !
เข้าไป register แล้วเลือกวิชาที่สนใจ กด enroll แล้วกด view course เพื่อเข้าไปเรียนรู้จากสื่อได้เลยครับ

ภายใน 24 สิงหาคม 2560 นะครับ
……………………………………
รายวิชา kmitl-001 การถ่ายภาพเบื้องต้น (Basic Photography)
https://www.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL-MOOC+kmitl001+2017_T1/about

รายวิชา kmitl-002 สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่ (Creative Video Production)
https://www.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL-MOOC+kmitl002+2017_T1/about

รายวิชา kmitl-003 คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ (Computer for Speech and Presentations)
https://www.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL-MOOC+kmitl003+2017_T1/about

รายวิชา kmitl-004 หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร (Principles of Agricultural Extension)
https://www.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL-MOOC+kmitl004+2017_T1/about

รายวิชา kmitl-005 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร (Principles of Agricultural Economics)
https://www.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL-MOOC+kmitl005+2017_T1/about

รายวิชา kmitl-006 การปลูกพืชเบื้องต้น (Principle of Crop Production)
https://www.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL-MOOC+kmitl006+2017_T1/about

รายวิชา kmitl-007 การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น (Principle of Animal Husbandry)
https://www.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL-MOOC+kmitl007+2017_T1/about
……………………………………
นอกจาก 7 วิชานี้ ยังมีรายวิชาอื่นๆ ที่น่าสนใจกว่ามากกว่า 140 รายวิชา จากกว่า 40 มหาวิทยาลัย และมากกว่า 1,400 ชั่วโมงการเรียน

0

Add a Comment