เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถโดยสาร 15 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี

Posted by:

ประกาศผู้ฃนะ รถตู้

 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ เทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร 15 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  3,000 ซีซี ลงวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งมีผู้เสนอราคาจำนวน 1 รายนั้น

ผลการพิจารณา ดังนี้

เป็นราคาที่รวม VAT เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
รถโดยสาร 15 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  3,000 ซีซี บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จำกัด 1,244,500  บาท
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60
(นายอุทัย หอมอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง
0

Add a Comment