เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

Posted by:

 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ เทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ลงวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย นั้น

ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

เป็นราคาที่รวม VAT เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 

รถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยาง 4 ล้อ

ขับเคลื่อน 4 ล้อ

 

บริษัท พงษ์รุ่งโรจน์เทคโนโลยี จำกัด

3,975,000  บาท
     
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60
(นายอุทัย หอมอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง
0

Add a Comment