เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ติดเครนพร้อมกระเช้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตัน ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

Posted by:

 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ เทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ติดเครนพร้อมกระเช้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตัน ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ลงวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 รายนั้น

ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

เป็นราคาที่รวม VAT เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ติดเครนพร้อมกระเช้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตัน ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร บริษัท พงษ์รุ่งโรจน์เทคโนโลยี จำกัด 4,470,000  บาท
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60
(นายอุทัย หอมอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง
0

Add a Comment