ประกาศ เทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง ประสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

Posted by:

ประกาศ เทศบาลตำบลโนนปอแดง

เรื่อง ประสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

เทศบาลตำบลโนนปอแดง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบลโนนปอแดง” มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น  เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5

  1. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  4. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาท(ห้าแสนบาท) ขึ้นไปกับเทศบาลตำบลโนนปอแดง ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ เทศบาลตำบลโนนปอแดง สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 27  มีนาคม  2560 ถึงวันที่  10 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึงเวลา ๑6.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนปอแดง  และในวันที่ 11 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง ๑6.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนปอแดง ในราคาชุดละ 50๐ บาท ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่  10 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. ถึงเวลา ๑6.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nonpodaeng.go.ch หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๘๑๘๑๖๘ ต่อ 301 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  24  มีนาคม พ.ศ. ๒๕60

 

 

 

(นายอุทัย หอมอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดงประกาศรถพยาบาลpdf

0

Add a Comment