โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี

Posted by:

      เทศบาลตำบลโนนปอแดง ได้จัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวตำบลโนนปอแดงทั้ง 17 หมู่บ้าน ในปีนี้ ได้จัดทำแผนพัฒนา เพื่อบรรจุไว้ใน เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 – 2562
0

Add a Comment