โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ

Posted by:

      เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาเทศบาลโนนปอแดงจึงได้มีการจัดงานวันผู้สูงอายุ ในวันที่ 12 เมษยน 2559 เพื่อรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ในตำบลโนนปอแดง
0

Add a Comment