โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 17 หมู่บ้าน

Posted by:

      เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้มีการ ฝึกซ้อมในสถานการณ์สมมติเพื่อให้เกิดทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานและเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที ณ เทศบาลตำบลโนนปอแดง
0

Add a Comment