โครงการวัน อปพร. (สำนักปลัด)

Posted by:

      วันอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2559  ภายในงานมีการกล่าวคำปฏิญาณตนของ อปพร. และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ ตลาดสด และลำห้วยร่องหิน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕9 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิก อปพร. ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาขับเคลื่อนให้การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ อปพร. ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ในการนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมในกิจกรรมด้วย  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนปอแดง
0

Add a Comment